İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 64  Aralık 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Nabi BURÇ, Yavuz ŞEN

NO Makale Adı
1574599864 MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MÜZİKSEL İŞİTME DERSİNDE MAKAMSAL DİKTE YAZMA BECERİLERİNİN BELİRLENMESİ

Bu araştırmada, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü ve Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencilerinin makamsal dikte yazma becerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, araştırmaya katılan öğrencilerin makamsal dikte yazmadaki becerilerinin belirlenmesi ve çeşitli değişkenlere göre benzerlik-farklılıklarının ortaya çıkarılması yönüyle önem taşımaktadır. Araştırmanın modeli betimsel desenden oluşmaktadır. Araştırmada müzik eğitimi alan öğrencilerin müziksel işitme dersinde makamsal dikte yazma becerilerinin tespit edilebilmesi için uygulama gerçekleştirilmiştir. Dikte yazma becerilerinin belirlenebilmesi için öğrencilerin daha önce eğitimini görmüş oldukları, tampere sisteme uygun olan ve piyano ile icra edilebilen, Bûselik, Hicaz, Nihavend ve Kürdî makamlarında araştırmacılar tarafından hazırlanan ezgiler ilk olarak uzman görüşlerine sunulmuş makamsal dizi ve öğrencilerin düzeylerine uygunluğu açısından değerlendirilmesi sağlanmıştır. Çalışmanın uygulama boyutunda; öğrencilere hazırlanan makamsal ezgiler dinletilmiş, dinledikleri ezgileri notaya almaları istenmiştir. Araştırmada, öğrencilerin makamsal dikte yazma becerilerinin orta düzeyin biraz üstünde olduğu ve iki dikte arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu, anlamlı bir farkın olmadığı sonuçlarına varılmıştır. Ulaşılan bulgulara göre öğrencilerin makamsal dikte puanlarının, mezun olunan lise ve sınıf değişkenlerine göre farklılık gösterdiği, cinsiyet, yaş, fakülte, çalgı, ağırlıklı olarak dinlenen müzik türü ve ağırlıklı olarak icra edilen müzik türü değişkenlerine göre farklılık göstermediği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Müzik eğitimi, müziksel işitme, makamsal dikte