İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 64  Aralık 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Naci PARLAR, Emre PINARBAŞI

NO Makale Adı
1574428503 NÂ'T-I MEVLÂNÂ'NIN USÛL-VEZİN AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu çalışma, dini mûsikî külliyatımızın mihenk taşlarından olan ve Itrî’nin müzikal maharetinin tezahürü olarak atfedebileceğimiz Na’t-ı Mevlana’nın, var olduğu düşünülen usûl-vezin münasebetini, Devlet Korosu arşivinde bulunan dört farklı nüsha üzerinde incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın temelini oluşturabilmek ve önceden belirlenmiş olan amaçlara ulaşabilmek için verilerin bir bölümüne kaynak taraması yaparak ulaşılmıştır. Araştırmada ayrıca karşılaştırmalı ve tümdengelimsel yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmaya konu olan Nâ’t-ı Mevlana’nın güftesinin arûz kalıplarının tespit edilmesinde, Yakup Poyraz’ın bilgi ve tecrübelerinden istifade edilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde Nâ’t, Nâ’t-ı Mevlana ve usûl-vezin münasebeti ile ilgili kısaca bilgilendirme yapıldıktan sonra ikinci bölümde eserin usûl-vezin ilişkisi dâhilinde olumlu-olumsuz noktaları değerlendirilmiştir. Bu incelemeye ek olarak arûz vezni kuralları çerçevesinde mezkûr eserin usûl-vezin münasebeti hasebiyle olması gerektiği düşünülen şekilde transkripsiyonu sağlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türk Mûsikîsi, Itrî, Dini Mûsikî, Mevlevîlik, Nâ’t, Arûz