İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 63  Kasım 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ferdi KARAÖNÇEL

NO Makale Adı
1574096803 TRT REPERTUARINDA BULUNAN HİCAZ MAKAMINDAKİ DİNÎ ESERLERİN BESTECİ, USÛL VE FORM AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu araştırmada, Hicaz Makamındaki ilk dinî eserin tespit edildiği 18. yüzyıldan başlayarak 21. yüzyıla kadar geçen zaman diliminde, Hicaz Makamında bestelenen ve TRT repertuarına alınan dinî eserlerin bestecileri, formları ve usûlleri açısından dağılımları incelenmiştir. 18. yüzyıldan başlayarak 21. yüzyıla kadar geçen zaman aralığında Hicaz Makamında bestelenen eser sayıları, besteciler, kullanılan usûl ve formların çeşitliliği tespit edilmiş ve tablolar halinde yüzyıllara göre başlıklar altında verilmiştir. Araştırma verileri TRT Türk Sanat Müziği sözlü eserler repertuarı ve ilgili kaynakların taranması yolu ile elde edilmiştir. Yapılan kaynak taramalarında bilimsel makaleler, konu ile ilgili edvarlar ve kitaplardan yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Makam, Hicaz Makamı, Dinî Müzik Eserleri, Form, Usûl