İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 64  Aralık 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Rıdvan AK, Gamze Elif TANINMIŞ

NO Makale Adı
1573734321 İZLENİMCİLİK AKIMI ÇERÇEVESİNDE CLAUDE DEBUSSY VE TANBURİ CEMİL BEY’İN MÜZİKAL ÜSLUBU

Bu araştırma, “İzlenimcilik” akımının müzikteki öncüsü Debussy’nin ve aynı dönemde yaşamış olan Tanburi Cemil Bey’in müzikal üslubunun incelenmesi, Tanburi Cemil Bey’in eserlerinin İzlenimcilik akımı çerçevesinde değerlendirilmesi ve bu akımın Türk müziğine etkisinin araştırılması amaçlarını taşımaktadır. 20. yüzyılda yaşanan toplumsal değişim ve yenilikler, başta resim, edebiyat ve müzikte yeni bir anlayışın doğmasına neden olmuştur. İzlenimcilik, sanatta dış dünyadan edinilen izlenimlerin, sanatçının iç dünyasına yansıması ve buna dayanarak sanat eseri üretilmesinin savunulduğu bir akımdır. Bu akım içerisinde yer alan besteciler müzikte farklı tınılar elde etmeyi, yeni armonik ve teknik yaklaşımlar üretmeyi; belli bir olayı, öyküyü veya nesneyi betimlemek yerine, bunun bıraktığı izlenimi aktarmayı amaçlamışlardır. Bu yönüyle aynı dönemde, farklı ülkelerde yaşamış olan Debussy ve Tanburi Cemil Bey’in müzikal anlatımlarında benzerlikler olduğu gözlenmiştir. Araştırma, bu alanda yapılan ilk çalışma olarak, sonrasında yapılacak çalışmalara yol gösterici özelliğe sahip olması yönüyle önemlidir. Araştırmanın çalışma evrenini Debussy ve Tanburi Cemil Bey’in eserleri; örneklemini ise Clair de Lune ve Çoban Taksimi oluşturmaktadır. Seçilen eserlerde İzlenimcilik akımını yansıtan benzerlik ve farklılıklar karşılaştırılarak analiz edilmiştir. Veri toplama tekniği olarak yapılan literatür çalışmasının ardından elde edilen notalar ile eserlerin müzikal ve biçimsel analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda incelenen eserlerde her iki bestecinin notadan ziyade tınıya önem verdiği, hareketten daha çok o andaki durumu anlattığı, ölçüsüz notalama ve duraklamalara önem verdiği, ayrıca tını ve ritim çeşitliliği açısından Doğu-Batı’nın izlenimlerini yansıttığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: İzlenimcilik, Debussy, Tanburi Cemil Bey, analiz