İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 63  Kasım 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Emin Ersöz YİĞİT, Aynur Elhan NAYİR

NO Makale Adı
1573464899 RÖNESANS VE BAROK DÖNEM MÜZİKAL SÜSLEMELERİNİN TARİHSEL GELİŞİMLERİNE VE UYGULANIŞ ŞEKİLLERİNE BİR BAKIŞ

Müzikte süslemeler her dönemde, hem dinleyici hem de icracı için müziği ilginç kılmak için kullanılmış olan unsurlardır. Günümüzde nota üzerinde bu unsurlara şüpheye yer bırakmayacak şekilde yer verilmektedir Ancak Rönesans Dönemi ve Barok Dönem müziğinde bu uygulamaya oldukça az rastlanmaktadır. Çünkü müziğin karakterine ve dönem özelliklerine göre icracılar için hangi süslemelerin nerede ve nasıl uygulanacağının iyi bilinmesi, profesyonelliğin bir ölçütü olarak kabul edilmiştir. Rönesans ve Barok dönemlerinin müziği günümüzde icra edilirken süslemelerin nasıl yapılması gerektiğine dair tartışmalar ve farklı görüşler mevcuttur. Bu tartışmaların ve farklı görüşlerin algılanabilmesi adına ilgili dönemlerin müziğindeki süsleme uygulamalarının detaylarının bilinmesinin gerekli olduğu düşünülerek bu çalışmada, süslemelerin kullanılmaya, geliştirilmeye başlanmasından itibaren Barok Dönem sonuna kadar olan süreçte nasıl, ne ölçüde ve ne zaman kullanılması gerektiği araştırılmıştır. Rönesans Döneminde ve Barok Dönemde kullanılan süslemelerin tarihsel gelişimi ortaya konarak, uygulanış biçimleri ile ilgili genel olarak kabul gören örnekler sunulmuştur. Rönesans Döneminde süslemelerin çoğunlukla doğaçlama yapılıyor olması sebebiyle farklı ve daha serbest uygulamalarla karşılaşılmış olsa da, mevcut olan farklı fikirler, uygulamalar ve tartışmalar sonrasında günümüzde benimsenen en yaygın süslemeler mordan, tril, apojatür ve grupetto olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Süslemeler, süslemelerin tarihsel gelişimi, rönesans dönemi müziği, barok dönem müziği