İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 61  Eylül 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Çağatay AKENGİN, Merve ERTUŞ

NO Makale Adı
1571330566 BİLGİSAYAR DESTEKLİ SANAT ELEŞTİRİSİ DERSİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı, Bilgisayar Destekli Sanat Eleştirisi Dersinin, lisans düzeyinde sanat eğitimi gören öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisini incelemektir. Yapılan bu çalışmayla, bilgisayar destekli öğretim için eğitim materyali olarak eser analizi içeren animasyonlar hazırlanmış ve iki ayrı öğrenci grubuyla öğretim faaliyetinde bulunulmuştur. Araştırma, 2016–2017 eğitim-öğretim yılı, bahar dönemi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı 3. Sınıf “Sanat Eleştirisi” dersini alan toplam 70 öğrenci üzerinde deney ve kontrol grubu oluşturularak gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin derse ilişkin başarılarının ölçülmesinde, araştırmacı tarafından geliştirilen 20 soruluk çoktan seçmeli “başarı testi” uygulanmıştır. Gruplardan birisine öğretim elamanının kullandığı yöntem, diğerine ise bilgisayar destekli öğretim uygulanmış, öğrencilerin başarıları, uygulama sonucunda kullanılan yöntemler açısından incelenmiştir. Araştırmada başarı puanlarının belirlenmesinde t-testi kullanılmış ve araştırma; öntest-sontest kontrol gruplu desen üzerinden yürütülmüştür. Araştırma kapsamında yapılan Bilgisayar Destekli Öğretim uygulamalarına katılan öğrencilerin akademik başarılarının, Öğretim elemanının kullandığı yönteme katılan öğrencilerin akademik başarılarına göre anlamlı bir artış sağladığı görülmüş ve deney grubunda yapılan işlemlerin kontrol grubunda yapılan uygulamalara göre daha etkili olduğu ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: eğitim, sanat eğitimi, bilgisayar destekli öğretim, sanat eleştirisi