İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 63  Kasım 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
P. Ceren TEKİN, Ahmet FEYZİ

NO Makale Adı
1570618102 KEMAN EĞİTİMİNDE GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ

Geleneksel müziklerin birer e_itim materyali olarak kullanılması günümüz e_itim anlayı_ının önemli uygulamalarından birisidir. Mesleki müzik e_itim kurumları ise bu uygulamaların en rahat yapılabilece_i kurumsal yapılardır. Bu uygulamanın düzeyini kontrol etmek, ülkeye ait geleneksel müzi_in kalıcılı_ını sa_lamak ve yayılımına katkıda bulunma açısından önem arz etmektedir. Bu ara_tırmada mesleki müzik e_itim kurumlarında bireysel çalgı keman e_itiminde Geleneksel Türk Müzi_inin kullanım düzeyinin ne oldu_u okul eksenli olarak tespit edilmeye çalı_ılmı_tır. Bilgi toplama formu aracılı_ıyla elde edilen veriler ı_ı_ında öncelikli olarak okul içerisinde GTM konularının keman e_itimine ne derece yansıdı_ı tespit edilmeye çalı_ılmı_tır. Buna ba_lı olarak okullar arasındaki farklılıklar ele alınmı_ ve aradaki düzey farklılıklarına neden olan konuların neler oldu_u tespit edilmeye çalı_ılmı_tır. Ara_tırma sonucunda, mesleki müzik e_itimi kurumları bazında GTM'nin keman e_itiminde kullanımı ba_lamında anlamlı bir farklılık oldu_u tespit edilmi_tir. Okul türünde yapılan kar_ıla_tırma neticesinde kullanım sıklı_ına göre yapılan sıralamanın güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvarlar, Anadolu güzel sanatlar liseleri ve e_itim fakülteleri _eklinde olu_tu_u sonucuna ula_ılmı_tır.

Anahtar Kelimeler: Müzik, e_itim, keman, Geleneksel Türk Müzi_i