İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 61  Eylül 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Cihan Şule KÜLÜK

NO Makale Adı
1570447645 SANATI MÜZE DUVARLARININ ÖTESİNE TAŞIYAN BAVUL MÜZELER

Gezici bavul müzeler, uzaklık, ulaşım zorlukları, maddi olanaksızlık, zamansızlık, hastalık ve engellilik gibi çeşitli nedenlerden dolayı, müzeleri ziyaret etme olanağı bulamayan kişi, kurum ve kuruluşlara, müze nesneleri ve çeşitli eğitim materyalleri içeren çanta, sandık, kutu, bavul gibi taşıyıcılarla gezici müze hizmeti sağlayan araçlar olarak müzelerin daha fazla erişilebilir olmasına katkıda bulunmaktadır. Gezici bavul müzeler, müzenin tanıtımı konusundaki işleviyle müzelerin toplumla bütünleşme sürecindeki önemli aracılarındandır. Sanat müzelerinin sosyal hizmet çalışmaları kapsamında ödünç verme yoluyla sağladığı gezici bavul müzeler, sanat ve kültüre ilişkin daha fazla bilgi edinmek isteyen insanların, dokunarak, deneyerek, uygulayarak ve sorgulayarak keşfetmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmış uygulamalardır. Gelişmiş ülkelerde okullar, çocuk bakım merkezleri, bakımevleri, hastaneler, çeşitli rehabilitasyon merkezleri, toplu taşımanın yetersiz olduğu bölgeler, sanayi bölgeleri ya da hapishanelerde bulunan ve müze ile etkileşime girme şansı olmayan kişilerin “rehabilitasyon” ve “eğitim” süreçlerinde gezici bavul müzeler etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Türkiye’deki sanat müzelerinde ise gezici bavul müze uygulamalarına yer verilmediği görülmekte, bu bağlamda araştırmanın, Türkiye’deki sanat müzeleri için örnek teşkil edeceği ve alan yazınına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı dünyada sayıları ve türleri hızla artan gezici bavul müze uygulamalarının içerik ve işleyişini sanat müzeleri bağlamında tartışarak Amerikada”ki “Seattle Sanat Müzesi, James A. Michener Sanat Müzesi, Grace Sanat Müzesi, Joslyn Sanat Müzesi ve Orlando Sanat Müzesi’ni” içine alan uygulama örneklerini ayrıntılı bir biçimde betimlemektir. Bu araştırma, betimsel tarama modellinde olup, veriler doküman inceleme tekniğiyle toplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: sanat, sanat müzesi, Gezici Bavul Müze