İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 62  Ekim 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sehran DİLMAÇ

NO Makale Adı
1567430417 İLİŞKİSEL ESTETİK BAĞLAMINDA KAMUSAL ALANDA SANAT

Kamusal alan, halkın yoğun olarak vakit geçirdiği, paylaşımlarını sürdürdüğü, kamuoyunu oluşturdukları, günlük yaşamın sürdüğü ortak bir yaşam ve toplumsal etkinlik yeridir. Bu sebeple, kamusal alanda ve kamusal alan için üretilen sanat çalışmaları, modern dönem söylemlerinin çok ötesinde bir düşünce boyutuna ve sanatsal uygulama alanına sahiptir. Çünkü bu alan için yapılan sanat çalışmaları, sadece müze ve benzeri yerlerde sınırlı sayıda izleyici için sergilenmesine izin verilen bir meta olmanın çok ötesinde; halkla ve yaşamla bağdaşan, ortak olarak da üretilebilen ve sorgulanabilen ilişkisel ve çok boyutlu bir yapıya sahiptir. Güncel sanat içindeki farklı sanat pratiklerinin ilişkisel bağı ise 2000’li yılların başında ortaya çıkan ilişkisel estetik kavramıyla sorgulanmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı kamusal alan olarak nitelenen yerler için üretilen sanat eserlerinin insana dönük, toplum odaklı, ilişkisel yönünü göstermektir. Bu çalışmada sanatçıların, halkın ortak katılımıyla, birlikte ürettikleri sanat çalışmaları ve sanatçıların bu mekanlarda eserlerinin toplumla etkileşim halinde olması amacıyla yerleştirdikleri sanat çalışmalarından örnekler verilerek, kamusal alan sanatının ilişkisel estetik boyutu açıklanmaya ve anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, bu araştırmada literatüre yönelik betimsel tarama yaklaşımı benimsenmiştir. Taramalar sonucunda ulaşılan kaynaklardan özellikle araştırmanın konusuyla daha yakından ilişkili olan sanatçıların çalışmaları ele alınmıştır. Yabancı kaynaklardan seçilen ilgili bölümler, çevirileri yapılarak araştırmanın çeşitli bölümlerinde kullanılmıştır. Bu çerçevede, kamusal alanda üretilen çalışmalarda ilişkisel estetiğe dayalı anlayışı yansıtan örnekler incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: kamusal alan, sanat, İlişkisel Estetik