İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 60  Ağustos 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Süheda KARAPINAR, Kafiye Özlem ALP

NO Makale Adı
1567244478 ORTAOKUL GÖRSEL SANATLAR DERSİ PROGRAMINDA BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENME ALANLARINA ETKİSİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Öğrencilere yönelik uygulanan eğitim ve öğretim faaliyetleri bir çok alt hedeften oluşmaktadır. Görsel sanatlar dersi, öğrencilere “belirli hedef davranışların kazandırılması” amacıyla sağladığı avantajlar sebebiyle öne çıkmaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışma ile ortaokul görsel sanatlar dersi programında belirli gün ve haftalar etkinliklerinin öğrenme alanlarına etkisine ilişkin öğretmen görüşlerinin neler olduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda, ortaokul görsel sanatlar öğretmenlerinden oluşan örneklem grubuna konu ile ilgili bir anket yöneltilmiş ve anketten elde edilen verilerin analizleri yapılarak elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre katılımcıların; öğrencilerin belirli gün ve haftalar etkinliklerine katılım konusunda istekli olduklarını ancak bu etkinliklere genellikle not gayesi güderek katıldıklarını düşündükleri belirlenmiştir. Katılımcılar; öğrencilerin, sanatla ilişkili çalışmaların estetik değerlerini tartışamadıklarını düşünmektedirler. Katılımcılar; görsel sanatlar dersindeki belirli gün ve haftalar etkinliklerinin konunun anlam ve öneminin yorumlanmasında pekiştirici olmadığınını ve belirli gün ve haftalar çalışmalarının farklı materyalleri birleştirerek çalışma yapmaya teşvik edici olmadığını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin ortaokul görsel sanatlar programında yer alan öğrenme alanlarına ilişkin öğrenciler üzerindeki görüşlerinin ise olumlu seviyede olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Görsel Sanatlar, Belirli Gün ve Haftalar, Görsel Sanatlar Öğrenme Alanları, Öğretmen Görüşleri