İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 60  Ağustos 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Nurdan KIZILDELİ SALIK, Mehmet Yiğit ERSOYDAN

NO Makale Adı
1566538520 AKADEMİSYENLERİN FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN SESİN DOĞRU-SAĞLIKLI KULLANIMI VE MESLEKİ PERFORMANSA ETKİSİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Bu araştırmada, akademisyenlerin farkındalık düzeylerinin sesin doğru-sağlıklı kullanımı ve mesleki performansa etkisi bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nicel bir araştırma olup, betimsel tarama modeline bağlı kalınmıştır. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından uzman görüşü alınarak oluşturulan anket formu kullanarak elde edilmiştir. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik sorular, ikinci bölümde ise alt problemlerin cevaplanmasına yönelik hazırlanan anket maddeleri bulunmaktadır. Veri toplama aracında toplam 38 madde yer almaktadır. Üç’lü likert tipinde hazırlanan anket formunda maddeler olumlu cevaplar “Katılıyorum (3)…….; Katılmıyorum (1) olacak şekilde düzenlenmiştir. Araştırma evreni, üniversitelerde aktif olarak ders vermekte olan akademisyenlerden oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışma grubunu dört üniversitede aktif olarak ders veren toplam 383 akademisyen oluşturmuştur. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 24.0 (Statistical Package for the Social Sciences) istatistik analiz programı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için, sesin doğru-sağlıklı kullanımı ve mesleki performansa etkisi ile ilgili maddelerin dağılımlarının ortalamaları alınmış; cinsiyet, yaş ve kıdem değişkenleri için ayrı ayrı bağımsız örneklem t-testi (independent samples t-test) ve tek faktörlü varyans analizi (One-Way ANOVA) testleri yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; akademisyenlerin sesin doğru-sağlıklı kullanımı ve mesleki performansa etkisi bakımından farkındalık düzeyleri arasında cinsiyete göre anlamlı bir fark bulunmadığı, yaş değişkenine göre sesin doğru-sağlıklı kullanımı ve mesleki performansa etkisi bakımından farkındalıkların 61 yaş ve üzerindeki akademisyenlerde daha yüksek olduğu, kıdem değişkenine göre sesin doğru-sağlıklı kullanımı bakımından farkındalıkların 21/30 yıl aralığında kıdeme sahip olan akademisyenlerin; sesin mesleki performansa etkisi bakımından 41 yıl ve üzeri kıdeme sahip olan akademisyenlerin farkındalıklarının daha yüksek olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: akademisyen, farkındalık, ses sağlığı, mesleki performans, ses