İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 59  Temmuz 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ümit Bircan BİLGİN, Nezihe ŞENTÜRK

NO Makale Adı
1565968475 ÖĞRETİM ELEMANLARININ FLÜT EĞİTİMİNDE ENTONASYON HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Bir müzisyenin sesi doğru yönlendirme ve tonlama becerisi olan entonasyon, çalgı çalımında başarıyla aşılması gereken önemli noktalardan biridir. Seslerin doğru frekanslarda üretilmesi olarak da düşünülebilecek olan entonasyon etkili çalgı çalma becerilerinin başında gelmektedir. Bu bakış açısıyla araştırma; Türkiye’deki Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Anabilim Dalları ve Güzel Sanatlar Fakülteleri Müzik Bölümleri Ana Çalgı Flüt ders içeriklerinde entonasyon yeri ile öğretim elemanlarının flüt eğitiminde karşılaştıkları entonasyon problemlerini tespit edip bu problemleri anlamlandırmak ve çözüm önerileri getirmek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmada verileri toplamak amacıyla Türkiye’nin farklı kurumlarında flüt dersi veren 15 öğretim elemanına anket tekniği kullanılarak sorular yöneltilmiştir. Elde edilen veriler yüzde ve frekans değerleri ile tablolaştırılmış, açık uçlu sorular ise “içerik analizi tekniği” kullanılarak yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlara dayanarak entonasyonun geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: flüt, flüt eğitimi, entonasyon, çalgı eğitimi