İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 61  Eylül 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gökçen ŞAHMARAN CAN

NO Makale Adı
1564647915 1980'LERDEN GÜNÜMÜZE KÜRESELLEŞMEYLE GELİŞEN "KİMLİK POLİTİKALARI" VE SANATA YANSIMALARI

Küreselleşme ile ortaya çıkan dünya üzerindeki sosyo-kültürel, ekonomik, teknolojik ve politik yapının değişen yüzü, özellikle 1980’li yıllarda bilgi iletişim teknolojilerinde görülen aşırı hız, uluslararası etkileşimi yoğunlaştırarak küreselleşme etkinliğinin ivme kazanmasına neden olmuştur. Bu etkiler birey kavramı üzerinde önemli değişikliklere neden olmuş, değişen ekonomik, sosyolojik ve siyasal dengeler, bireyin dünyaya yeni bir bakış açısıyla bakması zorunluluğunu getirmiştir. Kuramsal anlamda önemli kopuşların yaşandığı bu dönemde, farklılaşmalar su yüzüne çıkmıştır. Ayrımcılık, ırkçılık, ötekilik karşıtı gibi kavramlar küreselleşmeyle birlikte somutlaşmış, "kimlik politikaları" sanatın da ifade alanı içine soktuğu kavramlar olarak karşımıza çıkmıştır. Postyapısalcılık ve yapıbozumun yaşam, politika ve sanat birlikteliğini "ben"in çevresinde gelişen bir anlayışla ortaya çıkardığı bu dönem, "öteki"nin kabul görmesine, kadınların, siyahilerin, eşcinsellerin kendilerini ifade edebilme özgürlüğünü kazanmasına yol açmıştır. Sanatçılar, farklı ifade biçimleri içinde oluşturdukları çalışmalarında cinsiyet politikaları, cinsel kimlik, etnik kimlik, ayırımcılık gibi olgulara yönelmiş yapıtlarını bu yönde gerçekleştirmişlerdir. Konunun içeriğini oluşturan küreselleşmeyle gelişen kimlik politikalarının sanatsal yapılanması, toplumsal kimlik özellikleri itibariyle, toplumbilimin yöntemleri ve kuramları bağlamında değerlendirilmiştir. Bu çalışmada dönemin sanatsal yapılanmaları, geniş bir kaynakça üzerinden incelenmiş, elde edilen bulgular, geçmişten günümüze, sanatın teorik tartışmalarını karşılaştırmalı olarak gözler önüne sermiştir.


Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Kültür, Kimlik, Sanat, Postyapısalcılık