İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 63  Kasım 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Meltem DEMİRCİ KATIRANCI, Aykut ATEŞ

NO Makale Adı
1563794542 TUVALİNDE KAZI YAPAN SANATÇI ÖNDER AYDIN

Yüzyıllardır Doğu ve Batı birbirinin kültüründen, biliminden ve teknolojisinden etkilenmiştir. Ancak sanatsal alandaki Doğu-Batı etkileşimi, ardından kültürel diyaloğu da beraberinde getirmiştir. Bu noktada gelecek nesillere yaşanılan toprakların kültürünü anlatmak ve tarihi gün yüzüne çıkartmak açısından sanatçılara da büyük iş düşmektedir. Önder Aydın, bu topraklarda var olmuş medeniyetlerin savaşlarını, inançlarını, kültürlerini sanat eserlerine yansıtarak farkındalık yaratmaktadır. Bu açıdan sanatçıyı, eserlerini ve sanata bakış açısını yansıtmak önem teşkil etmektedir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışmaları ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri sanatçının eserlerinden hareketle yarı yapılandırılmış görüşme formu ve literatür taraması ile elde edilmiştir. Görüşme formu 20 soru ile gerçekleştirilmiştir. Literatür taraması ve araştırmacı tarafından oluşturulan açık uçlu yarı yapılandırılmış sorulara sanatçının verdiği yanıtlar betimsel analiz ile yorumlanmıştır. Araştırmada sanatçının, genellikle mitolojik ve tarihsel konuları eserlerinde mozaik ve yağlı boya tekniğini kullanarak iki boyutlu olarak yansıttığı; tarihi öneme sahip kültürel değer taşıyan eserleri çağdaş bir dille yorumlayarak kültürel miras konusunda toplumsal farkındalığı arttırdığı ve bu çalışmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde bilinç yaratarak katkıda bulunduğu; Anadolu kültürel miraslarını tıpkı basımlarla değil sanat eserleri ile ve özgün bir sanatsal üslupla yaşattığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Önder Aydın, Türk Resim Sanatı, Türk Sanatı, Mitoloji, Anadolu’da Sanat