İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 59  Temmuz 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Arif Can GÜNGÖR, Azra ÇOLAK

NO Makale Adı
1563306354 POPÜLER KÜLTÜR BAĞLAMINDA ÇİZGİ FİLMLERİN KÜLTÜR AKTARIMINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ: “İSTANBUL MUHAFIZLARI” İNCELEMESİ

Kültür sistemlerinden biri olan popüler kültür, genelde çalışma hayatının dışında yer alan aktiviteleri kapsarken aynı zamanda yaygın olarak beğenilen, insanları eğlendirmeye yönelik olan ve sürekli değişiklik sunan bir alt kültür sistemi olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji tarafından yaratılan popüler kültür başta televizyon olmak üzere birçok kitle iletişim aracı sayesinde sürekli değişim ve gelişim göstererek yayılmaktadır. Televizyonun en büyük popüler kültür üreticisi ve taşıyıcısı olduğu bilinmektedir. Kültürel pratiklerin çocuk zihnine yerleştirilmesinde ve motiflerin inşasında televizyon büyük bir öneme sahiptir. Bu konuda çocukların ilgisini çekmekte olan çizgi filmlerden oldukça sık faydalanılmaktadır. Televizyon ve çizgi film ile Türk halk kültürüne ait pratiklerin çocuklara öğretilmesi konusunda devlet ve özel sektör destekli bazı çizgi filmler yayınlanmaktadır. Bu filmlerden biri de TRT Çocuk kanalında yayınlanmış olan “İstanbul Muhafızları” isimli çizgi filmdir. Tüm bu sebeplerden ötürü araştırmada, İstanbul Muhafızları isimli çizgi filmde bulunan popüler ve yerel kültür öğelerinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırmaya filmin ilk 20 bölümü dahil edilmiştir. Çalışma içerisinde içerik analizi kullanılmış ayrıca birçok konuşma, çizelge ve görsel malzemeden de faydalanılmıştır. Araştırma ve analizler sonucunda, çizgi filmde somut olmayan kültürel miras öğelerinin birçoğu bulunurken, günümüze ait popüler kültür öğelerinin de yüksek oranda yer aldığı belirlenmiştir. Masallar, hikayeler ve sözlü aktarım geleneklerinin kültür aktarımı işlevlerini çizgi filmler üstlenmiştir. Bu bağlamda çizgi filmde yer alan somut olmayan kültürel miras ve popüler kültür öğelerinin belirlenmiş olmasının, mevcut literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Popüler kültür, SOKÜM, çizgi film, televizyon, İstanbul Muhafızları