İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 61  Eylül 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Fatih KARİP

NO Makale Adı
1562677683 GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ ESTETİK KAVRAMINA YÖNELİK BİLİŞSEL İFADELERİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, Görsel Sanatlar Öğretmen adaylarının estetik kavramına ilişkin bilişsel yapılarını ortaya çıkarmaktır. Çalışma grubunu Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde öğrenim gören estetik dersini almış 100 görsel sanatlar öğretmen adayı oluşturmaktadır. Nitel araştırma yaklaşımının kullanıldığı çalışmanın verileri Kelime ilişkilendirme testi ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilerek kavramsal kategoriler oluşturulmuştur. Bu bağlamda araştırmaya katılan öğretmen adayları estetik kavramı ile ilişkili 758 sözcük türetmişlerdir. Araştırmaya, katılımcıların en az iki kişinin ortak ifade ettiği sözcük dahil edilmiştir. Yalnızca 1 kez tekrar eden, konuyla ilgisi olmayan ve anlamsız olan kelimeler araştırmaya dahil edilmemiştir. Çalışma kapsamında öğretmen adaylarının türettiği 758 sözcükten 709’u kullanılmıştır. Bu sayı toplam sözcüklerin %93,5’ini oluşturmaktadır. İçerik analizi ile 709 sözcüğün oluşturduğu 91 farklı sözcük 9 kavramsal kategori altında toplanmıştır. Bunlar 1.Estetiğin Konuları, 2.Estetik Tanımları, 3.Estetik Deneyim, 4.Estetiğin kaynağı, 5.Estetik özellikler, 6.Estetik Kuramlar, 7.Estetik tutum/tavır, 8.Estetik Yargı, 9.Estetiğin diğer bilimlerle ilişkisi şeklindedir. Buna göre öğretmen adaylarının estetik kavramına ilişkin bilişsel yapılarının büyük bir kısmını Estetiğin konusu ve estetik tanımları oluşturmaktadır. Estetik tutum, estetik yargı gibi önemli konulara yönelik yeterli bilişsel yapıya sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sanat Eğitimi, Estetik, Öğretmen Adayları, Bilişsel Yapı