İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 57  Mayıs 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Özge KAYA

NO Makale Adı
1558686760 AKADEMİK MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DERSLERİNDE MÜZİK TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmada, müzik eğitimi alan öğrencilerin müzik teknolojilerinin almakta oldukları müzik derslerinde kullanılmasına ilişkin görüşleri incelenmiştir. Bu amaçla, bir devlet üniversitesinin güzel sanatlar fakültesi müzik bölümünün 4. sınıfında öğrenim gören 34 öğrenciye dört açık uçlu soru sorulmuştur. Bu çalışmada, veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler, betimsel veri analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına dayanarak; araştırmaya katılan öğrencilerin nota yazım programlarını, ses kayıt programlarını ve işitme eğitimi programlarını; akort cihazı, projeksiyon cihazı ve akıllı tahta gibi araç-gereç/donanımları ve internet videoları ile online veri tabanlarını kullandıkları ve bu gibi teknolojik unsurların kullanılmasını gerekli gördükleri saptanmıştır. Ayrıca öğrenciler bilgiye kolay ulaşma, zaman tasarrufu, daha düzenli çalışabilme, verimli çalışma, öğrenmeyi kolaylaştırma, görsel hafızayı geliştirme ve çalgıyı kullanmayı kolaylaştırma yönleriyle teknolojinin avantajlarından bahsetmekle beraber pratik eksikliğinin hissedilmesi, hazırcılığa alışma, sağlığa zararlı olabilmesi ve siber aylaklığa sebep olması gibi bazı dezavantajlardan bahsetmişlerdir. Bunlara ek olarak öğrenciler internet erişimi sorunu, uygulamaların yüksek ücreti, Türkçe ürün ve kaynak yetersizliği, teknolojik bilgi eksikliği, eğitim sisteminden kaynaklan eksiklikler, donanım ve araç-gereç eksiklikleri, elektrik altyapısı sorunu ve çeşitli basit teknolojik aksaklıkların yaşanmasını çözülmesini bekledikleri sorunlar olarak ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: müzik öğrencisi, teknoloji kullanımı, müzik dersi