İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 58  Haziran 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Esra ERTUĞRUL TOMSUK

NO Makale Adı
1556790561 KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK, ETNİK KÖKEN- GÜNCEL SANAT BAĞLAMINDA ÖTEKİNİN ALANININ ÇEKİCİLİĞİ

Postmodernizmle beraber etnik ve lokal söylemler, melezlik, alt kültürler, kimlikçi politikalar; disiplinlerarası bir anlayış ile işlenerek sanatın konusu haline gelmiştir. Irk, etnik köken, cinsel kimlik yönünden farklı olanın, “ötekinin alanı”nın çekiciliği sanatçıları da etkilemiştir. 20. yüzyıl başlarında araştırmacıların ve kaşiflerin ilkel ve vahşi toplulukların yaşam biçimleri, kabilelerin kökenleri ve sömürgeci topluluklarla yerleşik halk arasındaki etkileşim üzerine yaptıkları araştırmalar, mistik ve bilinmeyene duyulan merakı gidermeye başlamış ve sanatçı bu süreçte kimlik olgusuna odaklanarak bu dönüşüme ayak uydurmuştur.

Anahtar Kelimeler: Etnisite, Kimlik, Melezlik, Çok kültürlülük