İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 57  Mayıs 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Özlem AKBULUT

NO Makale Adı
1555664742 GULAM KERİMİ’NİN ARSLANHAN MİNARESİ ADLI ESERİNDEKİ TARİHÎ KAHRAMANLAR ÜZERİNE BİR TAHLİL DENEMESİ

Bu çalışmada, Özbek yazar Gulam Kerimi‟nin hikâyelerinin yer aldığı Arslanhan Minaresi adlı eserdeki kişiler tahlil edilmiştir. Tahlil; Bumın Kağan, İstemi Yabgu, Mukan Kağan, Emîr Timur, Buharalı Müverrih Ebû Bekr Muhammed b. Ca‟fer en-Narşahî, Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacip ve Maveraünnehir hakanı Karahanlı Arslanhan Muhammed İbn Süleyman gibi tarihî kahramanlar ile sınırlandırılmıştır. Eser, kişilerin tarihî kahramanlardan seçilmiş olması bakımından önemlidir. Makalede kişilerin tahlilinden önce onların gerçek kimlikleri ile ilgili kısaca bilgi verilmiştir. Ayrıca kişiler tahlil edilirken hikâye ve roman kişilerinin çözümlenmesinde kullanılan merkezî kişi, tip, karakter gibi terimler kısaca açıklanmıştır. Bu kişilerin genellikle ana kahraman statüsünde idealize edilmiş olumlu tipler olarak aktarıldığı görülmüştür. Sonuç olarak kahramanların gerçek kişilerden seçilmesi ve zaman zaman var olan tarihî olaylarla ilgili hatırlatmalarda bulunulması eserin kurgusundaki gerçeklik unsurunu artırmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gulam Kerimi, Arslanhan Minaresi, kişi tahlilleri.