İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 56  Nisan 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Birsen İĞCİ SALTIK, Meliha YILMAZ

NO Makale Adı
1555178717 ŞİRKETLERİN SANATA ETKİLERİ

Bu araştırmada “Şirketlerin sanata etkisinin incelenmesi” amaçlanmıştır. Alt amaçlar; şirketlerin ülkemizde sanata ilgi ve yönelimde etkisinin ne yönde olduğu, sanatsal yaratma sürecinde sanatçıların düşünme biçimlerini nasıl etkilediği, şirketlerin neden kültürel sermaye oluşturdukları, sanat eğitimiyle tüketim kültürüne yön verilip verilemeyeceği, verilebilir ise bu yönlendirmenin nasıl olacağının incelenmesidir. Araştırmada nitel veri toplama tekniğiyle alanyazın taraması ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. On sanatçı -akademisyene yöneltilen 4 (dört) açık uçlu sorunun yanıtları, tema analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Katılımcıların görüşlerine göre; şirketlerin kültürel sermaye oluşturmaları küreselleşme çağında başlıca saygınlık edinme, vergi bağışıklığından yararlanma, kurumsallaşma, reklâm ve maddi kazanç amacıyladır. Sanatçı-akademisyenler çoğunlukla (9/10) şirketlerin vergi indirimi - bağışıklığından yararlanmasını uygun - gerekli bulmaktadır. Ayrıca katılımcılar, sanat eğitimi ile tüketim kültürüne yön verilebileceği görüşündedir. Şirketler küratörleri aracılığıyla sanata - sanatçıya destek verirken kendi tercihlerine uygun biçimde “seçici” davranmakta, sanatçıyı yönlendirmeye çalışmaktadır ve katılımcılar bu uygulamayı onaylamamaktadır. Sanatsal yaratma sürecinde şirketlerin sanatçıların düşünme biçimlerini nasıl etkilediği bağlamında katılımcıların görüşleri çeşitlenmektedir. Sanatçıların düşünme biçimlerini etkilemeden yürütülecek ilişki ve verilecek destek onay görürken; şirketlerin zorlayıcı olamayacağı, geçerli olan sanatın toplum gereksinimi ile örtüşmesi gerektiği görüşleri de dile getirilmiştir. Verilen yanıtlardan çıkan sonuçlara göre; demokratik toplumlarda şirketlerin de açık, saydam olma ve hesap verebilme sorumluluğu ile davranmaları beklenmektedir.

Anahtar sözcükler: Sanat, sanatsal yaratma, şirketler, kültürel sermaye, küreselleşme, küratör