İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 57  Mayıs 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ayça YILMAZ

NO Makale Adı
1554838675 DAMIEN HIRST’ÜN ESERLERİNDE "ÖLÜM" TEMASI

Tarih boyunca insan, bir taraftan ölümlü olduğu gerçeğiyle diğer taraftan da bu gerçeği kabullenemeyişiyle
birlikte yaşamıştır. Bu sebeple de çağlar boyunca kabullenemediği bu gerçekle savaşırken insan, ölümsüz
olmanın yollarını aramış ve arkasında ölümsüz eserler bırakmıştır. Diğer bir ifadeyle, ölüm gerçeği ve var
olma çabası arasındaki ilişki kimi zaman sanat eserinin içeriğini de belirlemiştir. Rönesans resim sanatından,
günümüzdeki örnekleriyle çağdaş sanata değin ölüm temasının işlendiği örnekler mevcuttur. Çalışmada,
Damien Hirst’ün eserlerinde hakim olan ölüm teması incelenmiştir. Bu kapsamda sanatçının seçilen
dört eseri (God Alone Knows, Mother and Child (Divided), Saint Sebastian Exquisite Pain, Away From the
Flock) sanat eleştirisi ve ikonografik çözümleme teknikleri birlikte kullanılarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Damien Hirst, Ölüm, Çağdaş Sanat, Sanat Eseri