İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 57  Mayıs 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mehmet Güneş AÇIKGÖZ

NO Makale Adı
1554201376 BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİNE “YENİ BAŞLAMIŞ” VE “TAMAMLAMIŞ” ÖĞRENCİLERİN KORO EĞİTİMİNE İLİŞKİN ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI: METAFOR ANALİZİ ÖRNEĞİ

Bu araştırmanın amacı; müzik öğretmenliği bölümünde okumaya yeni başlamış birinci sınıf öğrencileri
ile eğitimlerini bitirmek üzere olan dördüncü sınıf öğrencilerinin almış oldukları koro eğitimleri
süresince temel kazanımlardan ne kadarını açığa çıkarabildiklerini anlamak ve bu iki grubun arasındaki
farkındalığın ne kadar olduğunu belirlemektir. Araştırma için seçilen birinci sınıf (N=31) ve dördüncü
sınıf (N=27) öğrencilerine metaforun ne olduğu konusunda bilgiler verilmiş ve anket uygulanarak koro
eğitimini nasıl tanımladıkları ölçülmüştür. Cevaplanan anketler sırasıyla metaforların belirlenmesi, sınıflandırılması,
kategori geliştirilmesi ve yüzdelik ve frekans hesaplanması süreçlerinde analiz edilmiştir.
Araştırma sonucunda birinci sınıf öğrencilerinin cevaplarının “Koro Eğitiminde Teknik Beceriler” ve
“Koro Eğitiminde Değerler ve Tutum” maddeleriyle tam anlamıyla uyuşmadığı, dördüncü sınıf öğrencilerinin
cevaplarının ise bu değerler ve tutumlarla tamamen uyuştuğu saptanmış ve bu durum dördüncü
sınıf öğrencilerinin koro eğitiminin doğru bir sistemde ilerlediğini göstermiştir. Ancak yapılan metafor
analizi çalışması teknik beceri ölçmeye yönelik olmadığından “koro eğitiminde teknik beceriler” öğelerinin
tamamen doğru yapılabildiğini saptayamamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Koro Eğitimi, Metafor