İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 56  Nisan 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Tolga ŞENOL

NO Makale Adı
1552392985 UTKU DERVENT’İN SOYUT-GEOMETRİK RESİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

1967’de İstanbul’da doğan sanatçı-akademisyen Utku Dervent 2005 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi sanatta yeterlik programını bitirmiştir. Farklı üniversitelerde akademisyen olarak görev
yapmış sanatçının farklı tekniklerde üretmiş olduğu soyut-geometrik resimleri ile 2001-2018 yılları arasında
8 kişisel sergisi bulunmaktadır. Çalışmanın amacı; Utku Dervent’in soyut geometrik eserlerini biçim-
anlam ilişkisi bağlamında tarihsel-biçimsel ilişkiler kurarak çözümlemektir. Çalışmanın örneklemini
sanatçının farklı tekniklerle ürettiği soyut geometrik resimler oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak
literatür tarama ve sanat tarihsel-eleştirisel eser inceleme yöntemi kullanılmıştır. Resimler, Dervent’in sanatsal
süreci göz önünde bulundurularak ve aralarında karşılaştırma yaparak incelenmiş, sanat anlayışı ve
üretim sürecine ait açıklamaları da göz önünde bulundurularak çözümlenmiştir. Biçim-renk-uzam ilişkisi
üzerine temellendirildiği görülen resimlerin müzikal ve simetrik düzenden kaynaklanan yapısal alt yapı
üzerine kurgulandığı süreç içinde deneysel bir tavırla çalışıldığı sonucuna varılmıştır. Sanatçının bazı
sergilerini ve resimlerini kavramlarla isimlendirdiği görülmüş elde edilen bulgular kavram-kompozisyon
ilişkisi kapsamında tartışılmıştır. Dervent’in, özgün anlatım diline sahip olduğu, bu bağlamda 21. yüzyıl
Türk Resim Sanatında soyut geometrik dile sahip örnek bir sanatçı olduğu değerlendirilmesi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Utku Dervent, soyut geometrik resim, kavram, biçim, renk