İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 54  Şubat 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Oya AŞAN YÜKSEL

NO Makale Adı
1551348517 ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINDA YAPIBOZUM

Modernizm ile birlikte sanatçıların geleneksel yöntemleri terk ederek, alışılagelmiş kuralları yıkmaları, sanat yapıtlarının geleneksel üsluptan uzaklaşması, sanatı farklı boyutlara taşımıştır. Modern-postmodern sanatın getirileriyle geçmiş ve gelenek ile modern dışı bağlar kurulması ve bu bağların yeniden şekillenmesi, sanatın her alanında olduğu gibi çağdaş seramik sanatında da farklı üslup, yönelim ve yaklaşımların doğmasına sebep olmuştur. Bu durum estetik anlayış ile seramik yapıt arasındaki geleneksel bağın farklılaşmasını sağlamıştır. Bu farklılaşma mükemmeliyetçi estetik olgunun yerini, yeni bakış açılarına bıraktığı gerçeğine vurgu yapmıştır.
Bu çalışma günümüz seramik sanatında, geleneksel üretimin göz ardı edilmesi ve mükemmelliğe dayanan estetik olgunun kırılmasının ardından, seramik sanatçılarının yöneldiği yeni üretim, üslup ve ifade biçimlerinin, yapıbozum kavramı üzerinden incelenmesini amaçlamıştır. Kilin kimi zaman fiziksel müdahalelerle, kimi zamansa kimyasal değişimler ile farklılaştırılması, yeni anlamlar kazandırılması ve anlatım diline yapılmış olan katkılar, çağdaş seramik sanatçıları üzerinden örneklendirilmiştir. Ayrıca yapıbozum kavramının sanatçıların yaratım süreçleri ve teknik çeşitlilikleri incelenmiş bu ifade biçiminin nasıl ve neden kullanıldığı, alan yazın incelenmesi ve sanatçı röportajları üzerinden değerlendirilmiştir. Yapılan araştırmada yapı bozum kavramının çağdaş seramik eserlere farklı sergileme olanakları, teknik çeşitlilik ve sıra dışı bir üslup kazandırdığı gözlemlenmiştir. Bu kavramın gelecek yıllarda da birçok sanatçı için alternatif bir üslup olacağı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çağdaş Seramik Sanatı, Yapıbozum, Estetik