İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 51  Kasım 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Dilek ÖZÇELİK HERDEM

NO Makale Adı
1546013851 KEMAN ÖĞRETİM SÜRECİNDE KAZANILAN BİLGİ VE BECERİLERİN MESLEKİ YAŞAMDA KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖĞRETİM ELAMANI GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu araştırmanın amacı, Eğitim fakültelerinin müzik öğretmeni yetiştiren bölümlerinde bireysel çalgı derslerinden birisi olan keman öğretim sürecinde kazanılan bilgi ve becerilerin mesleki yaşama aktarılabilmesi ile ilgili durumu öğretim elamanı görüşlerine göre incelemektir. Müzik öğretmeni yetiştiren bölümlerde keman eğitimi derslerinde kazandırılması hedeflenen bilgi ve becerilerin mesleki yaşamda kullanılmasına ilişkin eksik yönleri, araştırmanın problemi olarak belirlenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinin tercih edildiği bu çalışmada araştırma tekniği olarak “içerik analizi” kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalları’nda keman eğitimi veren öğretim elemanları ,örneklemini ise yedi coğrafi bölgeyi içine alacak şekilde 11 üniversiteden 22 öğretim elemanı oluşturmuştur. Öğretim elemanlarına yüz yüze yarı yapılandırılmış “keman öğretim sürecinde kazanılan bilgi ve becerilerin mesleki yaşamda kullanımı”ile ilgili sorular sorulmuş, görüşmeler kayıt cihazına kaydedildikten sonra metinleştirilip Nvivo programına girilerek ilişkilendirme, öznitelik değerlerine göre karşılaştırma, özetleme, görselleştirme, negatif vaka analizi gibi analizler yapılmıştır. Öğretim elemanlarına yöneltilen görüşme sorularının kodlayıcı güvenirliğini gösteren Cohen κ katsayısı κ = .60 (95% CI, -0,02 to .999 olarak hesaplanmıştır. Bulgulara göre; eğitim fakültelerinde uygulanan keman eğitiminin müzik öğretmenliğinin gerekleriyle uyumlu olmadığını düşünen öğretim elamanları sayısı, diğer görüşlerden anlamlı derecede yüksek çıkmış, uyumsuzluğun nedeni olarak en fazla "bilgi ve becerileri transfer edememe" bildirilmiş, çözüm önerisi olarak "müfredatta Türk ezgilerine yer verilmesi" bildirilmiştir.Bulgular ışığında öneriler sunulmaya çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Müzik Eğitimi, Çalgı Öğretimi, Keman Eğitimi, Mesleki yaşam.