İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 52  Aralık 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hüseyin DEMİR

NO Makale Adı
1545395567 ADANA, MERSİN VE ANTALYA’NIN KİMLİK GÖSTERGELERİ OLARAK KENT LOGOLARINI ÇÖZÜMLEMEK

Yirminci yüzyılın başlarından itibaren grafik tasarım alanı çok hızlı bir gelişme göstermiştir. Bu süreçte, grafik tasarım alanında giderek daha özgün ve nitelikli işler üretilmiş ve grafik ürün çeşitliliğinde baş döndürücü bir artış sağlanmıştır. Özelikle, yeni yazı fontlarının tasarlanmasıyla tipografi bu süreçte en önemli gelişme gösteren alan olmuştur. Yazı çeşitliliği ve tipografi tasarımıyla birlikte simgesel anlatımın önü açılarak modern tasarım anlayışının yaygınlaşması sağlanmıştır. Tipografideki yenilikler, simge yaratıcılığı ve özgün buluşlar, kurum ve kuruluşların kimlik göstergelerinde de yer almaya başlamıştır. Böylece kurum ve kuruluşların iş ve hizmet alanlarını en iyi şekilde yansıtan, onlara görsel bir kimlik kazandıran yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görülmelerini sağlayan logo tasarımı, başta ülkelerin başkentleri ve büyük şehirleri olmak üzere, neredeyse her kentin kimlik göstergesi olarak temsil edilmeye başlanmıştır. Kent logoları, kurumsal kimlik göstergeleri olarak, iletişim etkinliklerinde öne çıkan ve kentlerin tanıtılmasını, tanımlanmasını ve kent kültürünün algılanmasını sağlayan kimlik öğeleridir. İyi bir kent imajı oluşturup simgesel bir görüntü sağlayan logolar, kitlelerin zihinlerinde yer edinip etkili birer iletişim görevi gören ve aynı zamanda markalaşmaya da yardımcı olan göstergelerdir. Bu çalışmada tarihisel, kültürel, coğrafi ve iklimsel benzerlikleri üzerinden Akdeniz Bölgesi Kentleri olan Adana, Mersin ve Antalya büyükşehir belediyelerinin kimlik göstergeleri olarak logolarının anlamları, biçimdizimi ve yararlılıkları bağlamında çözümlemeleri yapılacaktır.
Anahtar Kelime: logo, kent logoları, marka, kentsel kimlik, Akdeniz kentleri, göstergebilim