İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 51  Kasım 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Perihan ŞAN ASLAN

NO Makale Adı
1544444193 SERAMİKTE DEKOR TEKNİKLERİNİN KAVRAMSAL BİR İFADE ARACI OLARAK KULLANIMI

İnsan çevresini ve kullandığı eşyaları süsleme kaygısının bir sonucu olarak, ürettiği seramiklere "dekor" ile daha estetik bir görünüm kazandırmayı amaçlamıştır. Bu amaçla çeşitli dekor tekniklerini geliştirmiştir. Dekor teknikleri antik dönemden günümüze kadar seramiğin önemli bir parçası olarak gelmiştir.
Güzel Sanatlar kavramının ortaya çıkışıyla sanat ve zanaat kavramları birbirinden ayrılır. Sanat, süsleme ya da bir hikayenin betimlenmesi amacından çok, kendi kendini bir amaç olarak sunmaya başlar. Zanaat ise işlevselliğini sürdürür. Sanat ve Zanaat (Arts and Crafts), Bauhaus gibi sanat hareketleri, sanat ve zanaatı bir araya getirme çabasındadır. 19. yüzyılın sonlarında Modernizmin doğuşu ile dekor ve dekoratif olan, sanatın dışında bırakılmıştı. Seramik, bu süreçte Modernizmin soyut ideal sanat anlayışı içerisinde kendine bir yer edinememişti. Ancak Modern Sanatın bir parçası olmasa da, seramikte modernist geleneğin öncüsü olan sanatçılar, malzemenin doğasını vurgulayan, soyut ve gündelik kullanım amacı olmayan formlar üretmişlerdir.
Kökeni 1960'lara dayanan Postmodernist seramiklerde ise Modernizmin soyut ideal sanat anlayışı ve sadeliğine karşı bir görüş ortaya çıkmıştır. Buna göre dekoratif olan her şey sanat olmasa da, sanat dekoratif amaçlarla yapılabilir fikri gelişmiştir. Bu bakış açısı ile dekoru sanata dahil eden geniş bir uygulama alanı doğmuştur.
Modernizm ve postmodernizm arasındaki geçiş sürecinde dekor ve dekoratif olana bakış açısının değişimi ve bu değişimin sonucunda çalışmalarında dekoru kavramsal bir ifade aracı olarak kullanan sanatçılardan örnekler verilerek konu irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çağdaş Seramik Sanatı, Seramikte Dekor Teknikleri, Dekor, Seramik, Modernizm, Postmodernizm.