İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 51  Kasım 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Yurdagül KILIÇ GÜNDÜZ, Turan ENGİNOĞLU

NO Makale Adı
1543933315 YENİ DIŞAVURUMCULUK BAĞLAMINDA ANSELM KIEFER’İN “OSIRIS VE ISIS” ADLI ESERİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ

Geçmişten günümüze ortaya çıkan akımlar, çoğu zaman kendinden öncekine tepki olarak doğsa da içerisinde bir önceki akımdan izler barındırır. Nitekim kendinden sonra gelecek olan akıma da bir zemin hazırlar. Yeni Dışavurumcu sanat akımı da 70’li yıllarda Dışavurumculuk sonrasında Modernizm’in bir uzantısı olarak Avrupa’da ortaya çıkmış daha sonra Amerika’da da popüler hale gelmiştir. Çağdaş Dünya Sanatı’nın ve Yeni Dışavurumculuk akımının önde gelen ressamlarından Anselm Kiefer, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’da dünyaya gelmiş, sanat hayatı boyunca bu savaşın etkilerini eserlerine yansıtarak, alımlayıcıyı dolaylı yoldan o günlere tanık etmiştir. Kiefer, kültürel kimliğini sorgulama yolunda ilerlerken üretim sürecinde kullandığı malzemeleri de bu bağlamda seçmiştir.
Evrenini Anselm Kiefer’in oluşturduğu bu çalışmanın amacı, sanatçının mitolojik ve simgesel eserlerinden biri olan “Osiris ve Isis”i göstergeler bağlamında çözümlemektir. Araştırma betimsel tarama modeliyle şekillenmiştir. Anselm Kiefer’in “Osiris ve Isis” adlı eserinin metodolojisi, göstergebilim kuramcılarından Louis Hjelmslev’in gösterge çözümlemeleri doğrultusunda belirlenerek çözümlenmiştir. Bulgular kısmında mit ve sembollerin yanı sıra sanatçının kültürel belleğinin eserlerindeki yansımalarına da değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yeni Dışavurumculuk, Anselm Kiefer, göstergebilim, mit ve semboller