İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 51  Kasım 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Muteber BURUNSUZ

NO Makale Adı
1541838564 MEHMET GÜLERYÜZ ESERLERİNDE FİGÜR VE MEKÂN ÇÖZÜMLEMELERİ

Türk Resminde 1980’li yıllarda yeni dışavurumcu eğilimin temsilcileri arasında yer alan Mehmet Güleryüz, dönüşümlerin yaşandığı metaforik benzetmeli eserler oluşturur. Figürlerinde renk-desen ilişkisini bir arada barındırır. Yeni dışavurumcu eğilimde gözlenen öznellik kavramı; ideoloji, düşünce ve izlenimler, öznelliğin öz ifade şekli bir arada bütünsel bir dile dönüşerek sanatçının eserlerinde karşımıza çıkar. Mehmet Güleryüz eserlerinde biçimden çok renk, desenci ve formatik yapı, yoğun boya dokusu, çizgisel anlatım üslubu bir arada görülür. Bu araştırmada Mehmet Güleryüz eserleri mekân ve kurgusal ilişkiler bağlamında, figür yorumları ve deformasyonları, renkçi yaklaşımı açısından incelenmiştir. Figür yorumlarındaki abartılı ifadelerde korku ve gerilim duyguları iç içedir. Bu duygu yoğunluğu sanatçının desenci yaklaşımıyla harmanlanarak figür portrelerinde tuhaf olan biçimler, mimik ve jestlere dönüşerek hicivli bir dil oluşturur. Araştırmanın amacı, Türk Resminin modernleşme sürecinde zengin figür yorumlarıyla, çizgisel yapı dinamiğine katkıda bulunmuş olan Mehmet Güleryüz eserlerini; fantastik olan imgelerle bir arada incelemektir. Araştırma ile sanatçının düş ve gerçeklik arasında gidip gelen sahnelerinde, insana dair değerlerin dramatik ve trajik bir dil aracılığıyla aktarıldığı ve Türk Resmi açısından psikolojik bir eleştiri oluşturduğu gözlemlenmiştir. Bu gözlemlerle içeriğin dinamik anlatım yapısının; eğretileme olanakları, dokusal etkili sahneler ve içsel duyumlar aracılığıyla anlamlandırıldığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar sözcükler: Türk resmi, Yeni Dışavurumculuk, Mehmet Güleryüz, figüratif resim