İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 51  Kasım 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ezgi ERTEK BABAÇ, H. Seval KÖSE

NO Makale Adı
1540330244 GÜNCELLENEN İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE ŞARKI SÖYLEME BECERİSİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER (AFYONKARAHİSAR İLİ ÖRNEĞİ)

Bilim ve teknolojinin hızla değişip dönüşmesiyle birlikte bireyin ihtiyaçları, öğrenme öğretme yöntemleri, iletişim biçimleri ve hatta bakış açıları bu hızlı dönüşüm ile aynı doğrultuda ilerlemeye ve kendisine o dönemin şartlarınca kalıcı bir yer edinmeye başlar. 2017 yılında öğretmen görüşlerine sunularak güncellenen ve nihai olarak 2018 yılı ocak ayında yayımlanan İlköğretim Müzik Dersi Öğretim programında kazanımlar, dört öğrenme alanında toplanmaktadır. Öğrenme alanlarındaki şarkı söyleme becerisi ile ilişkilendirilen kazanımlar, bu araştırmanın temel konusudur. Dolayısıyla bu araştırma yoluyla; müzik öğretmenlerinin, güncellenen “İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programı” temelinde müziğin önemli bir alt becerisi olan şarkı söyleme becerisine ilişkin beklentilerinin saptanması amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma türlerinden olgubilim modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan, yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile elde edilmiştir. Tesadüfi yöntemle seçilen ilköğretim okullarında görevli 10 müzik öğretmeninin, yüz yüze görüşme tekniğiyle elde edilen görüşleri betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Öğrencilerin şarkı söyleme becerisini geliştirmek için gerekli uygun ortamların sağlanması, dinlemenin öğrenilmesi, ritmik ve melodik denemelerle ezgiler oluşturulması, müzik ders saatinin arttırılması, ilkokulda müzik derslerine müzik öğretmenlerinin girmesi, öğretmenlerin beklentileri arasındadır.
Anahtar kelimeler: Müzik Dersi, Öğretim Programı, Şarkı Söyleme Becerisi