İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 49  Eylül 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Bayram DEDE

NO Makale Adı
1540222222 AMERİKAN KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ POP SANATINDAKİ ETKİSİ

Pop-Art 1950 sonrasında Amerika’da vücut bulmuş ve kendini Amerikan yaşamına uyarlamıştır. Özellikle II. Dünya savaşından sonra eski alışkanlıkların deformasyonu sanatı da etkilemiş sanat da bu yıkıcılığın yanında yer almıştır. Pop-Art Amerikan sanayisinin hızlı geliştiği ve teknoloji sistemlerinin sürekli ivme kazandığı bir döneme ayna tutmuştur. Bu ayna sanayinin yarattığı yeni üretim biçimi, yeni ihtiyaçlar ve yeni insan tipini oluşturuyordu. Pop-Art sanatçısı geleneksel sanatın dışında, toplumun içine karışarak toplumun hayran olduğu televizyon yıldızları ve gündelik hayatta kullanılan Amerikan toplumlarının kimlikleri haline gelen tüketim maddeleri ve endüstri ürünlerini (endüstri atıklarını) kullanarak sanatın boyutlarını genişletmiştir. Sıradan, ucuz olan endüstri ürünlerini sanatın büyülü dünyasına sokarak onlara anlam katmış ve onların değerini arttırmıştır. Pop-Art sanat olarak ortaya çıkarken yapılan ürünler pazarlama olanaklarına sahip bir özellik kazanır. Amerika’da kitle iletişim araçlarının Pop sanatında nasıl bir etki yarattığı çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Kitle iletişim araçları Pop-Art sanatının ana kaynağını oluşturmaktadır. Pop-Art sanatçısının seçtiği tüm konular kitle iletişim araçları televizyon, radyo, dergi ve gazetelerdeki imgelerdir. Bu imgeleri yorumlayarak ve tekrar üreterek onlara estetik özellik kazandırdılar. Pop-Art sanatı kitle iletişim teknolojisinden faydalanarak sanatın güncellenmesini ve toplumsallaşmasını da sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Endüstri, Kültür, Reklam