İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 49  Eylül 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Tolga ŞENOL, Mehmet Alpdoğan ERCİŞ

NO Makale Adı
1535356018 K.MALEVIC, G. KLIMT VE R. HAMILTON ESERLERİNDE ANITSAL GÖRÜNÜMLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ

Gustave Klimt, Kazimir Maleviç ve Richard Hamilton modern dönem resim sanatçılarıdır. Farklı plastik ifade yöntemlerine sahip bu sanatçılar, özgün yaklaşımlarla eserlerini üretmişlerdir. Anıt kavramından yola çıkılarak anıtsal resimler, önemli bir olayın veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan sembol niteliğinde resimler olarak tanımlanabilir. Çalışmamızın amacı; Gustave Klimt, Kazimir Maleviç ve Richard Hamilton’nun resimlerinde anıtsal görünümleri tespit ederek bu bağlamda elde edilen örnekleri anıtsallık kavramı çerçevesinde açıklamaktır. Çalışmamızın örneklemini G. Klimt’in “Judith ve Holofernes’in Başı”, K. Maleviç’in “Oto Portre” ve “R. Hamilton’ın Bugünün evlerini bu denli farklı, bu denli cazip kılan nedir?” adlı yapıtları oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak literatür tarama ve eser inceleme yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmamızda modern resim sanatı yapıtları arasından anıtsal görünüm taşıyan yapıtlar belirlenip, amaç çerçevesinde sanat tarihsel ve sanat eleştirisel bağlamda eser çözümlemeleri yapılmış, elde edilen veriler değerlendirilerek konunun önemi açısından tartışılmıştır. Kazimir Maleviç’in çalışmasında yaratmış olduğu post süprematizm dünya içinde kendini bir önder sıfatıyla klasik-antik bir duruş sergilediği tespit edilmiş bu bağlamda eserin anıtsal bir görünüm sunduğu sonucuna varılmıştır. Richard Hamilton’ın eserinde erkek figürde antik heykelleri çağrıştıran kontrapost hareketin varlığından ve ayrıca kadın figürüyle birlikte dönemin empoze edilmek istenen sembol görüntüsünü taşımalarından dolayı, eserin anıtsal bir görünüm taşıdığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Anıtsallık, Kazimir Maleviç, Gustave Klimt, Richard Hamilton