İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 50  Ekim 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Irmak BAYBURTLU

NO Makale Adı
1533658038 GİYİM MODASINDA GÖRSEL ARAYIŞLAR VE 20. YÜZYIL BATI SANATININ İMGESEL KATKILARI

Her süreç kendinden önce gelen oluşuma, günün koşulları içerisindeki geleneksel yaklaşımlara bir gönderme ya da başkaldırı içeren, görsel veya anlamsal söylemler üretmektedir. Giyim Modası da üretim yöntemlerinin belirleyici olduğu “hızlı tüketim” sistemiyle yeni görsel arayışlara gereksinim duyulan alanlardan biri olmuştur. Bu bağlamda 20. Yüzyıl Batı sanatındaki bir çok yönelimin, imgesel çeşitlilik ve bunun yarattığı görsellikle giyim modasına katkı sağladığı görülmektedir.
Çalışma, sanat-ticari meta ilişkisini ele alarak 20.yüzyıl Batı sanatından Modernizm sonrası giyim modasına yapılan imgesel aktarımlara dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Konu, giysinin endüstriyel bir nesne olarak da değerlendirilmesini gerekli kıldığından, aynı zamanda giysinin kendi doğasına ait dinamikler irdelenmiştir. Ayrıca çeşitli sanat akımlarına ait imgelerin giyim modasına yaptığı katkının daha anlaşılabilir olması adına birbiriyle etkileşim içinde olan akım ve tasarımlar örnek görsellerle karşılaştırılmıştır.
Anahtar sözcük: Giyim, Moda, Sanat, İmge