İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 48  Ağustos 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Elif AĞATEKİN

NO Makale Adı
1532722226 ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINDA MAVİ BEYAZ TABAKLAR

İnsanlık tarihi, ekonomik ve ticari temasların katkısıyla gelişen kültürel küreselleşmenin ve sınır- ların kaldırılması çabalarıyla doludur. Uzun yıllar Doğu ve Batı arasındaki uzaklık, İpek ve Baharat Yolu’yla aşılmış, toplumlar birbirlerini bu yol üzerinden gelen kıymetli eşyaların, icatların yanı sıra taşınan kirler, dinler ve kültürlerle de tanımış, anlamaya çalışmış ve yakınlaşmıştır. Böylece pek çok teknolojik gelişme, keşif, din ve kültür bu yolla kıtalar arasında yayılmıştır. Bu yolun en simge- sel objelerinden biri olan mavi beyazların Çin’den başlayan etkisi yüzyıllar boyunca yaşanan küre- selleşmeyle tüm dünyaya yayılmıştır. Mavi beyazlar, kültürel anlamda süren küreselleşmenin halen ayakta kalmayı başaran nadir bir örneği olarak son elli yılda sahip olduğu geleneksel, klasik ve çağdaş ikonogra sinin güçlü diliyle çağdaş sanatçılar için cazip bir ifade aracına dönüşmüştür. Bu metin çağdaş seramik sanatında politik ve güncel konuları irdeleyen, temel hak ve özgürlükleri sorgulayan, savaşları, göçleri konu alan, kadın düşmanlığına vurgu yapan, doğal ve sosyo-politik felaketlere dik- kat çeken, kaçakçılık, uyuşturucu ticareti, kentleşme, futbol, din ve seks gibi konularda eleştirel tavır- larını, beyaz tabakların üzerine resimsel bir kaygı ve mavi bir dille aktarmayı tercih etmiş sanatçıları, bu sanatçıların kendilerini ifadede kullanmayı tercih ettikleri ya da geliştirdikleri yöntemleri, bu yön- temlerle oluşturdukları dilin seramiğin kelime dağarcığına olan etkisini sunmayı amaçlamaktadır.