İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 48  Ağustos 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Onur KARAALİOĞLU

NO Makale Adı
1532695571 17. VE 18. YÜZYILDA FLAMAN RESİM SANATINDA AVCILIK NATÜRMORTLARI

Avrupa’da Rönesans hareketinin tetiklediği aydınlanma süreciyle, feodal yapıya ve kilisenin dog- matizmine karşı ortaya çıkan başkaldırılar Protestanlık ve beraberindeki Kalvinizm’le birlikte yay- gınlaşmış ve kilisenin dünyevi işlerden elini çekme süreci hızlanmıştır. Hollanda’da hızla gelişen ticaret yeni zenginlerin ortaya çıkışını sağlarken, feodal düzen de yerini git gide serbest piyasaya efendilerine bırakmıştır. 17. yüzyıl Hollanda’sını şekillendiren dini, iktisadi ve sosyal değişimler san- at alanını da etkilemiş, geçimini kutsal sahnelerin tasviriyle sağlayan sanatçılar ibadet yerlerindeki tasvirlerin kesin olarak yasaklanmasıyla din dışı konulara yönelmek durumunda kalmıştır. Kendi özel alanını resimle süslemek isteyen kapital güçlerin sayıca artması sanatçıların repertuarını genişle- tirken, her türlü değer yargısından bağımsız gibi görünen natürmortlar 17. yüzyıl Hollandası’nda büyük bir popülerliğe kavuşmuştur. Burjuvazinin sanata yatırım yaptığı bir ortamda ortaya çıkan ve Hollanda’nın doğal güzelliklerinden izler taşıyan avcılık natürmortları da siparişi veren kişinin ze- nginliğine ve hayat görüşüne yönelik mesajların yer aldığı bir tür olarak, toplumsal statünün göster- gesine dönüşmüştür. Zengin içeriğiyle rakiplerine gözdağı veren bir güç gösterisine dönüşen avcılık natürmortları, Kalvinizm’in zenginliği kutsayan tutumundan hareketle, uhrevi hayatın kurtuluşunu da müjdeleyen bir aracı görevi görmüştür.