İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 49  Eylül 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Rezan KARAKAŞ

NO Makale Adı
1531816511 DUVAR YAZILARINA BİÇEMBİLİM ve GÖSTERGEBİLİM AÇISINDAN BİR BAKIŞ

Bu araştırma kapsamında Siirt ilinde tespit edilen duvar yazılarının, biçembilim ve göstergebilimin imkânlarından yararlanılarak analizi yapılmıştır. Sosyal hayatın bir ürünü olarak ortaya çıkan duvar yazılarının “söylem” karakteri taşıdıkları görülür. Bu yönüyle çalışma, aynı zamanda bir söylem çözümlemesi olarak da değerlendirilebilir. Duvar yazılarından elde edilen metinler, yapıları gereği çeşitlilik arz etmekte ve farklı yazarların bakış açılarından perspektifler sunmaktadır. Bu araştırmada duvar yazılarının insanlar arası iletişimde ne tür işlevler üstlendiği, okuyucuların zihninde ne tür anlamlar barındırdıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Duvar yazılarının çözümlenmesinde metinlerin dilbilimsel yapılarının yanı sıra, aynı zamanda dil dışı yapıları da dikkate alınmıştır. Duvar yazılarının bel kemiğini oluşturan mecaz, istiare ve tezat gibi söz sanatları, çeşitli sapmalar, semboller ve metinlerarasılık ilişkileri izah edilmiş ve bu yazılardaki iletilere yönelik yorumlar yapılmıştır. Böylece kişinin gerek kendisi, gerekse başka birey/lerle ilişkisinin ve etkileşimimin ürünü olan sokak yazılarının gizemli dünyasına bir kapı aralanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Duvar yazıları, söylem, dil, göstergebilim, biçembilim, Siirt