İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 47  Temmuz 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Atilla ŞİRİN

NO Makale Adı
1531732629 TÜRKİYE’DE GÖRSEL SANATLARDA ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARI BELİRLEMEK İÇİN UYGULANAN YÖNTEMLER HAKKINDAKİ UZMAN GÖRÜŞLERİ

İnsanlığın geleceği açısından üstün yetenekli bireylerin tespit edilmeleri ve eğitilmeleri oldukça önemlidir. Aynı şekilde görsel sanatlarda üstün yeteneklilerin tespiti ve eğitimleri de oldukça önemlidir. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de görsel sanatlar alanında üstün yetenekli olan çocukları belirlenmesi için uygulanan yöntemlerin araştırmanın yapıldığı dönemdeki durumunu incelemektir. Bu bağlamda, Türkiye’de görsel sanatlarda üstün yetenekli çocukları belirlemek için kullanılan yöntemlerin uygunluğu, yeterliliği, doğru ve eksik yönleri araştırmanın problem durumu olarak belirlenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinin tercih edildiği bu çalışmada, eğitimci ve araştırmacılardan oluşan 31 uzmanın görüşüne başvurulmuştur. Sabit form görüşme anketiyle toplanan veriler içerik analizi ile analiz edilerek, elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Elde edilen verilere göre, Türkiye’de görsel sanatlar alanında üstün yeteneklileri belirlemek için kullanılan yöntemlerin uygun ve yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda, bu yöntemlerin büyük oranda eksik veya yanlış yönlerinin olduğu sonucu elde edilmiştir. Buna bağlı olarak, Türkiye’de görsel sanatlarda üstün yetenekliliğin belirlenmesinde, çok yönlü tanılama yöntemlerinin kullanılabileceği yönünde çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Görsel sanatlar üstün yeteneklilik, üstün yeteneklilerin belirlenmesi, uzman görüşleri.