İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 48  Ağustos 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Pınar YAZKAÇ

NO Makale Adı
1531527586 TURGUT ZAİM’ İN RESİMLERİNDE ANADOLU VE YÖRÜK YAŞAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Araştırmada amaç, Çağdaş Türk ressamlarımızdan Turgut Zaim’in hayatı ve sanat anlayışını, ortaya koyduğu eserleriyle birlikte ele alarak irdelenmesine çalışılacaktır. Anadolu coğrafyasını kendisine esin kaynağı olarak seçerek resimlerinde; Anadolu’yu bir çeşit toplumcu romantizmi ile yorumlayan Zaim’ in resimlerinde; Anado- lu gerçeği, onun resminde sevimli ve iyimser bir popülarite kazanır. Kullandığı dil ve yeni biçem anlayışı özgün ve farklı bir yorum getirdiği için çağdaş Türk resim sanatına katkıda bulunması bakımından araştırma önem kazanmaktadır. Araştırma tarama modelinde desenlemiştir.Eserlerin betimsel ve plastik anlamda incelenerek ,biçim ve içerik açısından ele alınmaya çalışılmıştır.1932 de, Cumhuriyet Halk Partisi’nin hazırladığı programa katılarak, Anadolu’yu, insanını, yaşamını, kültürel değerlerini tanımak için Konya, Sivas ve Tokat’a bir dizi gezi yapmıştır.. Turgut Zaim bu gezilerde Yörükler ve Avşarlarla tanışmış ve hayatı boyunca kırsal yaşamı ve folklorik değerleri resmedeceği serüveninin ilk adımlarını atmıştır. Turgut Zaim Yurt Gezileri’ nin amacına en uygun kişilik olarak nitelendirilir. 1939’dan sonra bazı D Grubu sergilerine katılır. Resim yapmaya başladığı ilk yıllardan itibaren minyatür sanatından çok etkilenen Zaim’ in çalışmalarında minyatürden Hayatı boyun- ca Avşarları, Yörükleri ve Anadolu insanını resmeden Turgut Zaim’ in çalışmalarında hayvan gürleri, Avşar Köylülerin günlük hayatta kullandıkları halı-kilim, sahan,sepet,bakraç,folklorik kadın elbiseleri gibi etnogra k unsurlar büyük öneme sahiptir. Araştırmanın sonucunda; Sanatçının folklor sevgisini samimi bir dille yansıttığı Yörüklerin günlük yaşamından kesitleri ele aldığı resimlerinde, köylülerin giysileri, baş ve bel bağlama biçimleri, yemek kültürü ve çadırlarındaki dokuma moti eri, üslubunu belirleyen biçimlerinde görmek mümkündür.Türk minyatür resminin geometrik kompozisyon ve şematik gür esprisinden hareket eden Zaim için Anadolu uzun soluklu bir ilham kaynağı olarak kalmıştır.