İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 48  Ağustos 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Tuğba KODAL

NO Makale Adı
1529317073 TÜRK RESİM SANATINDA DÜĞÜN KONULU RESİMLERİN ORTAK BİRLİKTELİKLERİ

İnsanoğlu var olmasından buyana kendini ifade etme biçimi olarak farklı iletişim yöntemleri geliştirmiş ve kullanmıştır; konuşma, yazı, resim gibi pek çok yöntem sıralamak mümkündür. Toplumlar geliştikçe bu iletişim yöntemleri bir araç olmaktan çıkmış, bir amaca dönüşmüştür: kişi- nin kendini ifade etmesinin yanı sıra kendisini gerçekleştirmesi yolunda bir amaca yönelmiştir. Sanat bu amaç için sıklıkla başvurulan alanlardan birisi olmuştur. Resim sanatı da bu eğilimlerin ilk baş gösterdiği sanat alanlarından birisidir. Tüm diğer toplumlarda olduğu gibi Türk toplu- munda da sanatçı, resim aracılığıyla kendi sözünü kültüründen ve dönemin koşullarından ed- indiği veriler ile yoğurmuş, bir konu ya da imge çevresinde somutlaştırmıştır. Bu yazıda Türk resim sanatında varolan “düğün” konulu resimlerin saptamasından çok bu resimlerin plastik ve anlam düzeyinde birleştiği ortak noktaları ve ayrışma gösterdikleri değişim süreçleri incelenmek- tedir. Böylece kültürel dokudan resim sanatının hangi düzeyde beslendiğini belirleyerek ortak bir anlatım biçeminin varlığı sorgulanmaktadır. Ayrıca toplumumuzdaki “düğün” kavramının zaman içerisindeki kültürel anlamdaki değişimlerinin Resim sanatındaki “düğün” imgesine yansımaları belirlenecektir.