İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 48  Ağustos 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Serpil YAYMAN ATASEVEN

NO Makale Adı
1529166897 MODERNİZMİN SANATSAL GELİŞİMİ

Modernizmin sanat alanındaki gelişimi, geleneksel kural ve anlayışın yerini, özgün düşünce ve biçimin yer almasıyla gerçekleşmiştir. Resmin modernleşme serüveni ise Rönesans’la başlamış, Maniyerizmden sonra Romantizmle devam etmiştir. Romantizm de sanatçının düş gücü sanatsal yaratının merkezini oluşturmuş, ancak resim sanatında biçimsel kaygıların devam ettiği görülmüştür. 19 yüzyılın başında modernist sanat anlayışı ile birlikte resim sanatında biçim, anlatım aracı olmak- tan çıkmış, sanatçının öznel duygularını yansıtan bir araç haline gelmiştir. Kitle iletişim araçları ve baskı tekniklerindeki ilerleme önemli değişimleri beraberinde getirmiştir. Bütün bu değişimler sanat alanınında yeni arayışların oluşmasına neden olmuştur. Modern sanat ile birlikte sanatçı, doğanın taklidinden çok, kendi biçimsel yaratılarını ortaya koyan bir anlayışı benimsemiştir. Bu çalışmada, sanatta modernizmin ne zaman başladığı ve nasıl bir gelişme gösterdiği modern sanat akımlarının ortaya çıkış nedenleri ve resim sanatına etkileri üzerinde durulmuştur.