İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 49  Eylül 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Yeliz SELVİ, Muzaffer YILMAZ

NO Makale Adı
1528451663 MODERNDEN GÜNCELE TÜRKİYE’DE SANATTA KANAATLER VE KURUM/KURULUŞLAR

Türkiye’de sanatta Batılılaşma hareketlerinin başladığı 18. yüzyıldan günümüze kadar sanatın sürekliliği; iktidar değişikliklerinin, devlet elitlerinin ilgilerinin ve kanaatlerinin ve ekonomi politikalarının etkisiyle zaman zaman kesintiye uğramıştır. Ancak tüm bu belirleyicilere rağmen, özellikle 1960’lı yıllardan itibaren sanatta yeni ifade biçimlerinin ortaya çıkmaya başladığı ve sanatçıların yeni arayışlar içine girdiği görülmüştür. Türkiye’de sanat pazarının yeni yeni oluşmaya başladığı ve özellikle Akademi’nin belirleyici olduğu bir dönemde bu değişim ve dönüşüm ile birlikte alternatif sergileme alanları ve sergiler düzenleyen alternatif kurumlar görülmeye başlanmıştır. Son yıllarda pek çoğu çeşitli nedenlerle faaliyetlerine son verse de bu kurumların 1950’li yılların sonlarından günümüze dek güncel sanat alanını şekillendirdikleri görülmektedir. Çalışmada üzerine çokça yazılmış olan ve neredeyse kanıksanan bir tarihçe olarak modernliğin ve güncelin bu kurumlarının iktidarın, sanat otoritelerinin ve bireyin kanaatleriyle birlikte bugün Türkiye’de sanat algısını nasıl belirlediklerinin açığa çıkarılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Modern, güncel, çağdaş, sanat, kurum/kuruluş.