İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 47  Temmuz 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Tolga ŞENOL, Ayşenur Ceren ASMAZ

NO Makale Adı
1527834295 KAZİMİR MALEVİÇ’İN SOYUT- GEOMETRİK DÖNEMİ SONRASI SANAT ANLAYIŞI ÜZERİNE BİR İNCELEME

K. Maleviç, üstüncülük olarak anlamlandırılan süprematizm sanat akımının öncüsü ve en önemli temsilcisidir. “Nesnesiz Dünya” mottosuyla 1913 yılından beri var olduğu görülen sanat akımında eserlerde nesnel ifade yıkılmış ve yok edilmiştir. Bu bağlamda sanatçı, uzun yıllar boyunca resimlerinde sadece soyut-geometrik kompozisyonlar kullanmıştır. Maleviç ayrıca süprematizm sanat an- layışı çerçevesinde gerçekleştirdiği bu yaklaşımını yazılarıyla da desteklemiş, sanat anlayışı hakkında açıklayıcı bilgiler vermiştir. Ancak 1930’lara doğru sanatçının resimlerinde keskin bir dil değişikliği gerçekleşmiş, bu bağlamda kompozisyonlarda gürün yer aldığı görülmüştür.Çalışmanın amacı; K. Maleviç’in resimlerinde gerçekleşen salt soyut resimden güratif resme geçişin nedenlerini tespit ederek, güratif resimlerindeki düşünsel - biçimsel yapıyı incelemek ve bu bağlamda güratif dönem çalışmalarında süprematizmin varlığını sorgulamaktır. Çalışmanın örneklemini Maleviç’in son dönem güratif çalışmaları oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak sanat eseri analizi, literatür tarama ve karşılaştırma yöntemleri kullanılmıştır. Maleviç’te süprematist sanat anlayışının oluşumunu tetikleyen “Güneşe Karşı Kazanılmış Zafer” adlı tiyatro oyununda kullanılan kostümlerin, sanatçının soyut-geometrik dönem sonrası döneminde kullanılan gürler ile benzerlik olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra sanatçının yazın eserleri de incelenmiş süprematist sanat anlayışının sadece soyut-geometrik eserlerde var olan bir yaklaşım olmadığı, dahası her soyut-geometrik kompozisyonlu çalışmanın da süprematist olamayacağı bilgisine ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular çalışmanın önemi açısından tartışılmıştır.