İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 46  Haziran 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Tuba GÜLTEKİN, Ezgi TOKDİL

NO Makale Adı
1526652153 ROBERT RAUSCHENBERG ESERLERİNİN OTHELLO’NUN YAŞAM VE ÖLÜM DİYALEKTİĞİ BAĞLAMINDA ÇÖZÜMLENMESİ

Araştırmada, öncelikle tragedyanın biçim ve içerik analizi ile birlikte Shaespeare'nin yabancılaşma ve ötekileşme kavramına yaklaşımı, ölümü yaşamın karşıtı ve ötekisi olarak yorumlaması incelenmektedir. Shakespeare'in bu yaklaşımı Othello'da yer alan aşk, kıskançlık, ölüm, politik temalar üzerinden kahramanı karar vermeye iten dürtüler ve benlik kavramı ile sorgulanmaktadır. Bu bağlamda, Robert Rauschenberg'in çalışmaları, Othello'da yer alan ölüm ve yaşam diyalektiği bakımından analiz edilmektedir. Araştırmada, yaşam ve ölüm diyalektiği yorumlamasıyla Rauschenberg'in çalışmalarına yeni bir bakış açısı sunmak amaçlamakta, bu doğrultuda örnekleme alınan çalışmalar, Othello'nun ölüm ve yaşam diyalektiği bakımından göstergesel sistemler üzerinden incelenmektedir. Bu araştırmada ilişkisel araştırma yönteminde açımlayıcı model kullanılmıştır. Araştırma sürecinde elde edilen bulgular resimlerin analizinde ve verilerin çözümlemesinde sürekli karşılaştırma analiz yöntemi ile yorumlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Othello, Benlik kavramı, Kıskançlık teması, Yabancılaşma, Ötekileşme, Ölüm teması, Görsel dil, Robert Rauschenberg.