İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 45  Mayıs 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Süleyman Barış DEMİRDİREK

NO Makale Adı
1524880274 HAKKI DERMAN’IN HİCAZKAR TAKSİMİNİN TAHLİLİ VE BU TAKSİME YÖNELİK KEMAN EĞİTİMİNDE KULLANILABİLECEK ALIŞTIRMALARIN OLUŞTURULMASI

Hakkı Derman (1907-1972), Türk Müziği icra üslubuna özgü icrası ve kendine has tavrı ile 20. yüzyılın en önemli keman icracılarından birisi olmuş, kendisinden sonra gelen kemanileri teknik ve tavır özellikleri bakımından etkileyip yol göstermiştir. Bu çalışmada, Hakkı Derman'ın Hicazkar keman taksiminde kullanmış olduğu süsleme tekniklerinin, yay tekniklerinin, tartım özelliklerinin, kişisel motiflerinin, konumlar ve geçişlerinin tahlil edilmesi ve bu tahlilden yola çıkarak keman eğitiminde kullanılabilecek alıştırmaların oluşturulması amaçlanmıştır. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Veriler doküman inceleme ve kaynak tarama teknikleri kullanılarak elde edilmiş, Hakkı Derman’ın Hicazkar keman taksimi notaya alınmış ve notaya alınan taksim üzerinde kategorisel içerik analizi yapılmıştır. Bu doğrultuda, Derman’ın Hicazkar taksiminde en sık kullandığı süsleme tekniğinin çarpma, en sık kullandığı yay tekniğinin ise legato olduğu tespit edilmiştir. Hakkı Derman, taksiminde kendine has tartım kullanımları ve süsleme teknikleriyle oluşturduğu kişisel motifler ile tavrını ortaya koymuştur. Derman’ın tavrını oluşturan süsleme teknikleri, kişisel motif ve tartım özellikleri, son olarak da tavır özelliklerine yönelik toplamda üç tür alıştırma oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Türk Müziği, Keman, Hakkı Derman, Taksim Tahlili, Türk Müziği Keman Alıştırmaları