İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 45  Mayıs 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Nur CEMELELİOĞLU ALTIN

NO Makale Adı
1523964490 VERİ GÖRSELLEŞTİRME VE İNFOGRAFİKLERİN TASARIM EĞİTİMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ

Veri modern çağın en çok değer atfedilen kavramlarından bir tanesidir. Kişisel verilerden küresel ölçektekilere kadar modern yaşamın sürdürülebilmesi için verinin üretimi ve tüketimi zorunludur. Ancak bu yoğun enformasyon akışında önemli olan elde edilen verilerin herkes için hızlı ve kolay anlaşılır olmasıdır. Bu nedenle analitik düşünme becerisine sahip, analiz yapabilen, hiyerarşik yapılar oluşturabilen ve grafik ve görselleri etkili kullanabilen tasarımcıların yetiştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Araştırma değişen tasarım pratikleri içerisinde giderek daha önemli bir yere sahip olan veri görselleştirme ve infografik disiplinlerinin tasarım eğitimi içerisindeki yerini ortaya koyma amacı ile gerçekleştirilmiştir. Akademisyenler, sektörde çalışan tasarımcılar ve öğrencilerin görüşleri doğrultusunda bu disiplinlerin verildiği dersler nicel ve nitel araştırma yöntemleri ile incelenmiştir. Öncelikle dönem başında öğrencilere bir beklenti ölçeği uygulanmış, sonrasında ise yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile tüm çalışma gruplarının görüşleri alınmıştır. Nitel verilerin analizinde içerik analizi kullanılarak veriler çözümlenmiş, ihtiyaç görüldüğünde beklenti ölçeği sonuçları ile karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Sonuçta, tasarım eğitimi içerisinde infografik ve veri görselleştirme alanlarına yer verilmesi ile öğrencilerin yoğun bilgi kümesini analiz edip kurgulayarak bilgiyi estetik ve etkili bir biçimde aktarabileceği, daha yaratıcı görsel çözümlemeler ortaya koyabileceği, uygun grafik ve diyagramları kullanmayı öğreneceği, tasarıma disiplinlerarası bir anlayışta yaklaşarak verilerin ötesinde düşünebileceği, düşünsel boyutta gelişim göstererek problem çözme becerisi kazanacağı ve edindiği tüm kazanımları ilerideki projelerine yansıtacağına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Görselleştirme, eğitim, tasarım, veri, enformasyon tasarımı, bilgilendirme tasarımı.