İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 43  Mart 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mustafa YİĞİTOĞLU

NO Makale Adı
1520866006 KUYRUKLU YILDIZ ALTINDA BİR İZDİVAÇ ROMANINDA FEMİNİST SÖYLEMLER

Tanzimat Dönemi sonrasında idari ve mali birçok yeniliğe adım atan Osmanlı toplumunun fikir ve düşünce dünyasında da yenilikler görülür. Bunlar, doğal olarak edebî eserlere de yansır. Dönemin aydınları, kölelikten eğitime kadar birçok sosyal soruna eserlerinde yer verir. Toplumun yarısını oluşturan kadınların durumuna dair de doğrudan ya da dolaylı eleştiriler getirilir. İlk dönemlerde kısmi olarak yer bulmaya başlayan kadın sorunları, ilerleyen süreçte ve II. Meşrutiyet’in ilanı sonrasında daha ayrıntılı bir şekilde irdelenir. Romancılar hem bireysel hem de toplumsal bir hüviyet taşıyan bu meseleye duyarsız kalmaz. Bu bağlamda değerlendirilebilecek yazarlar arasında Hüseyin Rahmi de yer alır. 1887 yılında yazın dünyasına giren Hüseyin Rahmi, romanlarında kadınların mağduriyeti, geri kalmışlığı, eşitsizliği, eğitimsizliği gibi hususları değişik yoğunlukta ele alır.Kadın haklarına odaklanan, bu hakları sorgulayan ve savunan feminizm, XX. yüzyıldan sonra yükselen bir akım olur. Yazın dün¬yasını da etkileyen feminizm, bazı romancılar tarafından eserlerin dokusuna dâhil edilir. Romancılar, ele aldıkları ya da almadıkları ögelerle bu hususta bir duruş sergiler. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç romanında kadınların sosyal ve bireysel konumuna dair bazı eleştiriler geliştirerek roman kahramanları nezdinde çeşitli söylemlerde bulunur. Bu makalede, yazarın söz konusu romanı incelenmiş ve feminist ögelerin hangi söylemlerle eserde yer aldığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Yapılan tespitler de bu bağlamda yorumlanmıştır.

Anahtar kelimeler: kadın, roman,
Feminizm, Hüseyin Rahmi.