İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 43  Mart 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Nuray GÜMÜŞTEKİN

NO Makale Adı
1518705150 REKLAM VE GRAFİK TASARIMDA RETORİK ANLATIM

1800’lü yıllara uzanan tarihsel süreçte temel bilimlerden biri olan retorik (ars rhetorica), kökeni antik Yunan’a dayanan inandırıcı konuşma yapma sanatı olarak tanımlanabilir. Retorik, inandırıcılığın düzeyini yükselten araçlar kullanan bir disiplindir. İletişim kavramı çerçevesinde değerlendirildiğinde, 20. yüzyılın ortalarında, medya tarafından, izleyiciye ulaşma amacı ile kitle iletişim yöntemleri içinde değerlendirilmeye başlanır. İletişim, işaret ve semboller aracılığı ile insanlar ve toplumlar arasında gerçekleştirilen çeşitli değişim süreçleridir. İnsanın bilgi, tavır ve davranışları üzerinde belirli bir yönde etki yaratmak amacında olan görsel iletişimin de bu zor amacı gerçekleştirmesinde en önemli araç retorik olacaktır. Makale kapsamında; genel anlamda retorik kavramının tanımından hareket edilerek, reklam ve grafik tasarım ürünleri incelenmiştir. Bu makale ile amaçlanan; alanla ilgili okuyuculara, tasarımcı kimliklerine katkısı olacağına inanılan bakış açıları kazandırmaktır. Bu amaca ulaşma yolunda, retoriğin grafik tasarımdaki önemini vurgulamak ve açıklamak üzere, iletişimle, retorikle, grafik tasarımla ve reklamla ilgili kuramsal temel, görsel olanla bütünleştirilerek farklı grafik tasarım ürünleri üzerinde çözümlemeler yapılmıştır. Göstergebilimden yararlanılarak yapılan çözümlemeler ile bir tasarımcının, sadece iletişim kodlarını bilmesinin değil, bunları nerede ve nasıl kullanacağını, izleyiciye nasıl ulaşacağını da bilmesinin önemi vurgulanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca; geçmişi çok eskiye dayanan, bir düşüncenin ifade edilme şekli olan retoriğin, iletişim sürecinin bir parçası olarak, reklam ve grafik tasarımdaki önemini vurgulamaktır. Bu önemin farkında olunması, grafik tasarımcının, içinde yaşadığı toplumla daha güçlü bağlar kurmasını sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Retorik, İletişim, Göstergebilim, Grafik Tasarım, Reklam