İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 42  Şubat 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Fatih KARİP, Alev ÇAKMAKOĞLU KURU

NO Makale Adı
1516869078 FARKLILAŞTIRILMIŞ GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı farklılaştırılmış görsel sanatlar öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına olan etkisini incelemektir. Bu doğrultuda 7. Sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin Görsel Sanatlar Dersi, görsel sanatlarda biçimlendirme öğrenme alanı “görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanır” kazanımına yönelik farklılaştırılmış özgün bir program oluşturulmuştur. Bu şekilde farklılaştırılan programın etkililiği kontrol guruplu ön test-son test yarı deneysel deseni kullanılarak sınanmıştır. Araştırma Ağrı İli Alparslan Ortaokulu 7. Sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Çalışmada araştırmacı ve alan uzmanları tarafından geliştirilen geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış akademik başarı testi uygulamadan önce ve uygulamadan sonra kullanılmıştır. Ölçme araçlarından elde edilen veriler, Mann Whitny-U testleri ile istatistiksel analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonunda akademik başarı testinden elde edilen puanlar kontrol edildiğinde farklılaştırılmış görsel sanatlar öğretiminin uygulandığı öğrencilerin aldığı puanlar, öğretim programına müdahale edilmeyen kontrol gurubu öğrencilerinin puanlarından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak farklılaştırılmış görsel sanatlar öğretiminin 7. sınıf öğrencilerin akademik başarısına olumlu katkı sağladığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Farklılaştırılmış Öğretim, Görsel Sanatlar Eğitimi, Akademik Başarı.