İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 41  Ocak 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Serkan ÇALIŞKAN

NO Makale Adı
1515522574 ÇAĞDAŞ SANAT ESERLERİNE GÖÇ OLGUSU PERSPEKTİFİYLE BİR BAKIŞ

Asırlar boyu gerçekleşen göçler, günümüzde küreselleşmenin etkisi ve değişen dünya dinamikleriyle birlikte önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorun, ülkeler için genellikle ekonomik, güvenlik endişesi gibi sosyolojik nedenlerle oluşmaktadır. Oysa göç, göç eden bireylerin, özellikle de zorunlu göç halinde olan bireylerin yaşamlarında travmalara neden olacak trajik bir olaydır. Bu çalışma, çağdaş sanat pratiklerine göç kavramı çerçevesinde bakmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, Guy Wouete’un “Göç Yolunda”, Claudia Casarino’nun “Üniforma”, Leila Alaoui’nin “Geçiş Yok” serisine ve Türkiye’den bir sanatçı Esra Ersen’in “Yolcular” adlı eserleri perspektifinde göç ve göçmenlik olgusu üzerine durulacaktır. Çağdaş sanat eserlere göç perspektifiyle bakıldığında da, sanatçıların özellikle göçün bireyler üzerindeki yıkıcı etkisine vurgu yaptığı görülmektedir. Diğer yandan bu eserlerde, yabancı olmak, göçmen olmak, kaçak olmak gibi kavramların arasındaki dinamiklerin nasıl yer değiştirebileceği ve empati kurmanın önemine odaklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Göç, Göçmen, Mülteci, Çağdaş Sanat