İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 41  Ocak 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ekin BOZTAŞ

NO Makale Adı
1515093618 EGE ÜNİVERSİTESİ KAĞIT VE KİTAP SANATLARI MÜZESİ ÖRNEĞİNDE SANAT EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİ ÖNERİSİ

Müzeler, en genel anlamda, kültürel değeri olan nesneleri toplamak, korumak ve sergilemek olan kurumlar olarak tanımlanır. Ancak modern müzecilik anlayışı; müzeleri, toplama, saklama ve koruma gibi temel amaçların dışında, toplumu oluşturan bireyleri eğiten, sosyal-kültürel açıdan gelişmesine destek olan, formal eğitimi daha etkili ve kalıcı kılan, farkındalıklar oluşturan, bu doğrultuda sistemli çalışmalar yapan kurumlara dönüştürmüştür.Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıyan Ege Üniversitesi Kağıt ve Kitap Sanatları Müzesi’nde farklı kültürlerden çeşitlemelerle, kağıt ve kitabın geçmişten günümüze gelen serüvenini gösteren bine yakın obje yer almaktadır. İçerisinde sanat galerisi bulunan, koleksiyonunda en sıfatını taşıyan objelere sahip olan müze, içeriğin ele alınış biçimi ve sahip olduğu çeşitlilikle bir üniversite müzesi olarak uluslararası alanda önemli konuma sahiptir. Bu araştırmada Ege Üniversitesi Kağıt ve Kitap Sanatları Müzesinin niteliği ve sahip olduğu eserlerle ilgili bilgiler tanımlanmış, müzenin Görsel Sanatlar Eğitimine dönük, etkin bir öğrenme süreci için eğitim etkinliği önerilerine yer verilmiştir. İlgili etkinlik önerisi müzede yapılmış ve öğrencilerin ürettiği çalışmalar, özgünlük ve işlevsellik kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Araştırma nitel araştırma kapsamında durum çalışmasına uygundur. Görüşme, gözlem ve doküman incelemesi yöntemleri kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesi tercih edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Üniversite Müzesi, Müze eğitimi, Grafik tasarım, Portfolyo Tasarımı